06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Krediet geven!

Investeren in lokale ondernemers

Krediet gevend lid worden

De kredietunie werft leden die willen investeren in de Nederlandse cure en care en op deze manier collega instellingen en collega zorgprofessionals te helpen met financiering, kennis en kunde en/of coaching. Zowel instellingen en organisaties als personen met interesse in de Nederlandse cure en care zijn van harte welkom.

Wilt u zich opgeven voor het lidmaatschap dan kunt zich aanmelden via de knop aan deze zijkant van de website!

  1. Het bemiddelingsmodel

De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag en koppelt één of meer kredietgevende leden aan een kredietnemend lid. Het krediet loopt niet via de kas van de kredietunie maar rechtstreeks. De kredietunie beoordeelt, administreert en beheert het krediet, en bundelt de inleg van de verschillende investeerders tot één krediet. Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietvrager investeren. De minimale inleg op een kredietaanvraag via dit model bedraagt EUR 5.000.

  1. Het centrale kas model

Hierbij wordt een centrale oftewel gemeenschappelijke kas aangehouden die wordt gefinancierd met ledencertificaten en obligaties, leningen of door het aanhouden van deposito’s. Kredietgevende leden van de coöperatie brengen gezamenlijk vermogen in. De kredietunie beoordeelt kredietaanvragen en verstrekt het krediet vanuit de gezamenlijke kas van de kredietunie. Het risico wordt gespreid over alle leden van de kredietunie. Er wordt een voorziening getroffen voor eventuele defaults. Obligaties bedragen EUR 5.000 per obligatie.

In beide modellen werkt de kredietunie vanuit de common bond, oftewel een gemeenschappelijke band, die de leden samen hebben. Zorgondernemingen en professionals willen tegen een redelijk rendement hun tijd en middelen inzetten voor andere collega-ondernemingen, instellingen en zorgprofessionals ten behoeve van de Nederlandse cure en care.

Circa 3% – 5%  rente
U ontvangt rente op het door u verschafte bedrag in een krediet. Deze rente bedraagt bij het bemiddelingsmodel circa 5% en bij het centrale kas model circa 3%. U ontvangt de rente per kwartaal. De genoemde percentages zijn indicatief en kunnen in bepaalde situaties ook hoger zijn.

Kredietrisico
Als krediet gevend lid kunt u via het bemiddelingsmodel (1.) zelf weten in welke kredieten u kapitaal ter beschikking stelt en voor welk bedrag. In dat geval komt een overeenkomst tot stand tussen u en de kredietnemer. Dat betekent dat u een risico loopt dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen. De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag vooraf, en tijdens een krediet is de coach actief. Dit gebeurt om het kredietrisico te minimaliseren. Het kredietrisico ligt echter niet bij de kredietunie. De kredietunie treedt namelijk op als bemiddelaar. Wel zal de kredietunie bij onverhoopte problemen met het krediet namens de kredietgevers de incasso van de restant financiering in samenwerking met professionele partijen, zoals bijvoorbeeld incassobureaus, ter hand nemen.

Wanneer u er voor kiest deel te nemen via het centrale kas model (2.) dan verstrekt u financiering aan / investeert u in de kredietunie door het afnemen van ledencertificaten en obligaties. Uw investering wordt op deze manier verspreid over meerdere kredieten die door Kredietunie Zorg worden uitgezet. Kredietunie Zorg gaat lening-overeenkomsten aan met de kredietnemers. Tevens wordt voor de gemeenschappelijke kas een voorziening voor oninbare kredieten aangelegd. 

Kredietproposities

Als lid ontvangt u via de e-mail kredietaanvragen. Hierop kunt u uw interesse aangeven. Tevens wordt de kredietaanvrager de mogelijkheid geboden om een pitch te houden voor de kredietgevers.

Criteria van lidmaatschap
Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
– U bent een natuurlijk persoon (oud zorgprofessional / ondernemer of betrokken bij de zorgsector)

Of

– Een bij de kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon
– Als lid betaalt u een jaarlijkse contributie van EURO 200.