06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Krediet aanvragen!

Voor ondernemers, door ondernemers

Krediet aanvragen en hoe gaat dit in zijn werk?

Kredietnemers
Wij richten ons voornamelijk op bestaande instellingen, organisaties en initiatieven in de (periferie van de) Nederlandse cure en care die voldoen aan de volgende kenmerken.

 • De cash flow is voldoende voor rente en aflossing van het aangevraagde krediet.
 • De mensen die de organisatie drijven zijn gepassioneerd, doortastend en hebben verstand van zaken.
 • Aantal operationele en financiële ratio’s.

Kredietvraag
Kredietunie Zorg financiert investeringen in:

  • groei (autonoom, fusies of overnames)
  • onroerend goed, apparatuur en installaties
  • debiteuren
  • onderhanden werk
  • voorraden

Kredietunie Zorg ziet de cure en care zorgketen als haar domein, waarbij iedere health georiënteerde organisatie in beginsel in aanmerking komt voor financiering. Te denken valt aan:

  • organisaties en initiatieven in de 1e, 2e en 3e lijn
  • producenten en leveranciers van disposables
  • producenten en leveranciers van medische instrumenten en toepassingen
  • medische technologie bedrijven

Het uitgangspunt is dat de investering en business case bijdraagt aan betere kwaliteit voor en beleving door de mens, waarbij het te financieren initiatief ondersteuning en zorg organiseert vanuit “gezondheid” in plaats vanuit het begrip “ziekte”.

Cofinanciering met investeringsmaatschappijen of andere financiers is mogelijk.

Omvang krediet minimaal EUR 25.000 en maximaal EUR 1.500.000.
Grotere financieringsaanvragen nemen wij ook in behandeling en worden samen met andere financiers ingevuld.

Kredietvoorwaarden en -aanvraag

Rente op krediet
De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet bedraagt circa 5% – 10% per jaar, maandelijks te betalen. De hoogte van de rente is afhankelijk van het kredietrisico in casu de stabiliteit en voorspelbaarheid van geldstromen en het geheel aan zekerheidstelling.

Afsluitprovisie

De afsluitprovisie bedraagt 1.5% over het aangetrokken krediet.

Leden certificaten

De lening nemer wordt lid van de kredietunie en neemt één ledencertificaten af tegen EUR 1000 per certificaat.

Bij een verstrekte financiering van bijvoorbeeld EUR 100.000 tegen jaarlijks 5% rente  bedragen de eenmalige kosten EUR 2.850 (EUR 350 behandelingskosten aanvraag, EUR 1.500 afsluitprovisie. Het ledencertificaat bedraagt EUR 1.000 en is een investering die je uiteindelijk weer terug ontvangt met een bescheiden rendement.

De jaarlijkse kosten bestaan uit de te betalen rente EUR 5.000.

Verder zijn er geen kosten verbonden aan de afgenomen financiering.

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt snel en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in uw materie. Bij een volledig aangeleverd dossier hanteren wij een doorlooptijd van 2 weken voor intake – beoordeling – besluit.   

Looptijd krediet
De minimum looptijd van een krediet is drie jaar, de maximum looptijd van een krediet is zeven jaar. Dit geldt ook voor onroerend goed financieringen. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Lening structuur

De structuur van de lening wordt afgestemd op het geldstroompatroon van de te financieren investering. De lening kan aflossingsvrij, lineair of een annuïteit zijn.  

Behandeling
De kosten van het laten beoordelen van een kredietaanvraag bedragen EUR 350, deze kosten dient u tijdens of kort na de aanvraag te voldoen. Kort nadat u uw aanvraag heeft ingediend zullen we u berichten of we deze in behandeling zullen nemen. Zo niet dan ontvangt u een gemotiveerde terugkoppeling. Nemen wij de aanvraag in behandeling dan nodigen wij u uit voor een gesprek waarin u gelegenheid krijgt uw kredietaanvraag toe te lichten. Bij een positief advies ontvangt u het krediet en zal een coach u assisteren. De reeds betaalde EUR 350 voor de kredietaanvraag komt in mindering op de afsluitprovisie.

Criteria
Het bestuur zal de aanvraag toetsen op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

 • uw organisatie is actief in de periferie van de Nederlandse cure en care met een minimale jaaromzet van EUR 100.000
 • de looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
 • uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • uw onderneming is gevestigd in en de economische activiteit vindt plaats in Nederland
 • Document met beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt (bedrijfsplan)
 • Investeringsbegroting met toelichting, c.q. businessplan
 • Beschikbaarheid financiële gegevens: Cijfers laatste 3 jaren, exploitatiebegroting voor komend jaar, liquiditeitsprognose voor komend jaar
 • Betrouwbare gecontroleerde cashflow-prognose
 • Kredietnemers moeten open staan voor advisering/ondersteuning/coaching
 • Bij voorkeur normale lening, in bijzondere gevallen, achtergestelde lening
 • Er worden zekerheden gevraagd ter beoordeling van de kredietcommissie
 • Kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit Kredietunie Zorg ontvangen
 • Debetrentepercentage is overeenkomstig risicoprofiel

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen via ons kredietsysteem, uw gegevens en documenten kunt u uploaden bij uw aanvraag.
Zorg ervoor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar heeft. 

 • Bedrijfsplan
 • Jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren, bij voorkeur opgesteld door een accountant
 • Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting, bij voorkeur opgesteld door een accountant.
 • Een kopie van uw paspoort

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.